Haberi, Makalesi,Konuları, Güncel Haber, Güncel Blog

Rızık Kapılarını Açan Dua – Bolluk, Bereket, Rızık ve Huzur Duası!

Rızık Kapılarını Açan Dua – Bolluk, Bereket, Rızık ve Huzur Duası!

Estağfirullah Min Külli Ma Kerihallah. Estağfirullahelazim Ellezi La Ilahe Illa Hüvel Hayyel Kayyume Ve Etubü Ileyh. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM VEL ARDA MEDEDNAHA VE ELKAYNA FİHA REVASİYE VE ENBETNA FİHA MİN KÜLLİ ŞEYİN MEVZUN VE CEALNA LEKÜM FİHA MEAYİŞE VE MEN LESTÜM LEHU BİRAZİKİN, HASBÜNALLAHÜ VE Nİ MEL VEKİL,

FENKALEBU BİNİ METİN MİNALLAHİ VE FADLİN LEM YEMSESHÜM SUVETTEBEU, RİDVANALLAHİ ZÜ FADLİN AZİM. Yâ Allahu, Yâ Rabbi, Yâ Hayyü, Yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli Ve Ikram. Es’elüke Bismikel Azîmil-A’zami, Enterzukanî Helâlen Tayyiben. Allahümme In Kâne Rızkunâ Fissemâi Enzilhu, Ve In Kâne Fil Ardi Ezhirhu Ve In Kane Ba’iden Karribhu, Ve In Kâne Kâriben Yessirhü, Ve In Kâne Kalîlen Kessirhü Ve In Kâne Kesîren Ihfazhü Bilbereketi” “Allahummer’zuknâ, Rızkan Helâlen Tayyiben Bilâ Keddin, Vestecib Duâ Enâ Bilâ Reddin, Ve Neûzübike Anilfazî Hateyni El-Fakri Veddeyni, Sübhanel Müferrici An Külli Mahzûnin

Ve Mağmûmin, Sübhâne Men Ca’ale Hazainehü Bi Kudretihi Beynel Kâfi Ven-Nûn, Innemâ Emrühü Izâ Erade Şey’en En Yekûle Lehü Kün Fe Ye’kün, Fe Sübhanellezî Bî Yedihi Melekûtü Külli Şey’in Ve Ileyhi Turce’ûn. Hüvel Evvelü Minel Evveli Vel Ahiru Ba’del Âhiri Vez-Zahirü Vel Bâtinü Ve Hüve Bi Külli Şey’in Alîm.” “Allahümme Yâ Ganiyyü, Yâ Hamîdü, Yâ Mübdiü Yâ Mu’idü Yâ Rahîmü Ya Vedûd. Eğisnî Bi Helâlike An Harâmike Ve Bitâatike An Ma’siyetike Vebi Fadlike Ammen Sivake.” “Allahumme Rahmeteke Ercû, Felâ Tekilniy Ilâ Nefsiy Tarfete Aynin, Ve Aslıhliy Şa’niy Küllehu, Lâ Ilâhe Illâ Ente.” “Allahümme Ekfini Bihelâlike An Haramike Ve Agninî Bi Fadlike Ammen Sivâke.” “Allahümme Inni Eûzü Bike Minelhemmi Ve Hazeni Ve Eûzü Bike Minel Aczi Vel Keseli Ve Eûzü Bike Minel- Cübni Velbuhli Ve Eûzü Bike Min Ğalebet’ddeyni Ve Kahriricâli.” “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedinil Fatihı Lima Uğlika Vel Hatimi Lima Sebeka Nasiril Hakkı

Vel Hadi Ila Sıratıkel Müstakimi Ve Ala Alihi Hakka Kadrihi Ve Miktarihil Aziym” “İnne Rabbiy Yebsutur Rızka Limen Yeşâu Ve Yakdiru Leh Ve Ente Hayrur Râzıkiyn.” “La Ilahe Illallah, El-Melikül Hakkul Mübin, Muhammedün Resulullah, Sadikul Vâdül Emin.” “Allahü Latiyfün Bi Ibadihi Yerzüku Men Yeşa’ve Hüvel Kaviyyül Aziz.” “Allahümme Malikel Mülki Tü’til Mülke Men Teşâü Ve Tüzillü Men Teşâü Ve Tenziul Mülke Mimmen Teşaü Ve Tüızzu Men Teşâü Ve Tüzillü Men Teşâü Bi Yedikel Hayr, Inneke Alâ Külli Şey’in Kadîr. Tülicul Leyle Fin Nehar Ve Tülicün Nehare Fil Leyli, Tühricul Hayye Minel Meyti, Ve Tühricul Meyyite

Minel Hayyi Ve Terzu Men Teşau Bi Gayri Hisab.” “Ya Rahmaned- Dünya Vel Ahireti, Tü’ti Minhüma Men Teşaü Ve Temneu Minhüma Men Teşaü, Ferhamni Rahmeten Tuğnini, Biha An Rahmeti Men Sivak.” “Ya Ilahel Alihetir Rafiy’ı Celalüh.” “Ya Karibül Mucibul Mudani Dune Kule Şeyin Kurbeh” “Ya Mennanü Zül Ihsani Kad Amme Küllel Helaiki Menneh.” “Yâ Müfettihu Fettih.” “Yâ Müferricü Ferric. “Yâ Müsebbibu Sebbib.” “Yâ Müyessiru Yessiril Fetha Vel Ferecü Minke.” “Yâ Fettâh, Yâ Aliym, İyyâke Na’büdü Ve Iyyâke Nesteıyn.” ANLAMI Ya rabbi , razı olmadığın, beğenmediğin şeylerden neler yapmışsam hepsini affet, yapmadıklarımı da yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allaha istiğfar eder, günahlarıma pişman olup Ona sığınırım. Azim, zatı ve sıfatları kemalde, Hay, ezelî ve ebedi bir hayatla diri olan, Kayyum, zatı ile kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durdurandır. Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram.

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.” Ey Ganî, ey Hamîd, ey icâd edici ve ey iâde edici ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helâlin ile beni haramdan sakındır. Tâatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile Senden gayrisini bana unuttur. Allah’ım rahmetini umuyorum, beni göz kırpması kadar bile nefsime terketme, her anımı düzelt, tanrı yok ancak sen varsın!. Yâ Rabbî! Helâl ile yetinip , haramdan sakınan ve beni fazlınla senden başkasına muhtaç olmaktan müstağni eyle

Ey Allah’ım! Elem ve şaşkınlık halinden, acizlik ve bıkkınlıktan, korkaklık cimrilikten, borcun kendimi altet- mesinden, insanların nefsimi kullanmaya çalışmasından ve kahrından Sana sığınırım. Rabbim… Şüpehsiz ki Sen dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin de daraltırsın. En hayırlı rızık ihsan edicisin! Ey açıcı Rabbim! Önümdeki engelleri kaldır.Ey darlıkları gideren Hâlikım!Darlıkları gider.Ey sebepleri yaratan Rabbim! Bir sebep yarat. Ey kolaylıkları meydana getiren! Önümü aç. Çünkü darlıkları gidermek Sendendir. Ey rızık kapılarının açıcısı, her şeyi bilen Rabbim! Ancak sana ibadet eder, ancak Senden yardım isteriz. Amin El Fatiha

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ